HANSHIYIQUAN.US

Han Shi Yi Quan Primary Training

Ren Qingtao

  Pinyin English
韩式意拳 Han shi yi quan Han shi yi quan
初级训练课程 Chu Ji Xun Lian Ke Cheng Primary Training Program
总纲 Zong Gang General Principles
自然舒展 1. Ziran Shuzhan Be natural and extend/expand your body
一形一意 2. Yi Xing Yi Yi Feel the nature state from the form
整体参与 3. Zhengti Can Yu Have each and every part of the body participate in the process
自然产生 4. Ziran Chans Sheng Let it happen naturally
     
一、形体训练 I. Xingti Xunlian I. Body training
1.       前摆 1. Qian bai 1. Swing forward
2.       后摆 2. Hou bai 2. Swing backward
3.       玉凤飞翔(正方向) 3. Yu feng fei xiang (Zheng Fang Xiang) 3. Jade Phoenix Flying (forward direction)
4.       玉凤飞翔(反方向) 4. Yu feng fei xiang (Fan Fang Xiang) 4. Jade Phoenix Flying (backward direction)
5.       川掌 5. Chuan zhang 5. Piercing Palm
6.       横向 6. Heng xiang 6. Horizontal Movement
7.       蹲起 7. Dun qi 7. Squat Down & Up
8.       前跪 8. Qian gui 8. Kneeing Forward
     
二、站桩 II. Zhan Zhuang II. Standing Posts
1.       举式 1. Jushi 1. Raising Form
2.       抱式 2. Bao shi 2. Embracing Form
3.       捧式 3. Peng shi 3. Holding-up Form
4.       推式 4. Tui shi 4. Pushing Form
5.       按式 5. An shi 5. Pressing Form
6.       划式 6. Hua shi 6. Rowing Form
7.       提式 7. Ti shi 7. Lifting Form
8.       结束式 8. Jie shu shi 8. Closing Form
     
三、                        试力 III. Shili III. Testing
1.       前后试力 1. Qian hou Shili 1. Front & Back
2.       上下试力 2. Shang xia Shili 2. Up & Down
3.       左右试力 3. Zuo you Shili 3. Left & Right
4.       外展试力 4. Waiz han Shili 4. Outward extension
     
四、                        摩擦步 IV. Mo Ca Bu IV. Frictional Steps
1.       上下 1. Shang xia 1. Up & Down
2.       前后 2. Qian hou 2. Front & Back
3.       左右 3. Zuo you 3. Left & Right
4.       外旋 4. Wai xuan 4. Outward Rotation
5.       内旋 5. Nei xuan 5. Inward Rotation
     
     
五、                        技击桩 V. Jiji Zhuang V. Martial Posts
1.       平步转换技击(顺式桩、逆式桩) 1. Ping bu Zhuan huan Jiji (Shun shi    1. From Forward to Sideward Form       
    Zhuang, Ni Shi Zhuang)         (Positive, Negative)
2.       捧抱式 2. Peng bao shi 2. Carrying & Embracing Form
3.       托宝贝 3. Tuo bao bei 3. Treasure Holding Form
4.       大式桩 4. Da shi zhuang 4. Big Step Form
5.       平步重心转换 5. Ping bu Zhongxin Zhuan huan 5. Shifting Center of Gravity Forward Form
6.       大式桩重心转换(后、前) 6. Da shi zhuang Zhong xin Zhuan huan   6. Shifting Center of Gravity Big Step Form
    (Qian, Hou)  
     
六、步法 VI. Bu Fa VI. Steps
1.       跟步 1. Gen Bu 1. Follow Step
2.       三角步 2. San Jiao Bu 2. Triangle Step
3.       垫步 3. Dian Bu   3. Hop Step
4.       小车步 4. Xiao Che Bu   4. Cart-driving Step
5.       赶(箭)步 5. Gan Bu (Jian Bu ) 5. Stride
     
七、基本拳式 VII. Jiben Quan Shi VII. Basic Punching Forms
1.       U型转换 1. U Xing Zhuan huan 1. U-shape Turn
2.       自上而下(左右互换) 2. Zi Shang Er Xia (Zuo You Hu Huan) 2. From Up to Down (Left & Right)
3.       自下而上(左右互换) 3. Zi Xia Er Shang (Zuo You Hu Huan) 3. From Down to Up (Left & Right)
4.       中路向上 4. Zhong Lu Xiang shang 4. Median Upward
5.       中路 5. Zhong Lu 5. Median
6.       错位欢迎 6. Cuo Wei Huan Ying 6. Cross Arms
7.       横拳 7. Heng Quan 7. Horizontal Punch
     
八、拳法 VIII. Quan Fa VIII. Punching Ways
1.       崩拳(定步、抽撤步、开步) 1. Beng Quan                      1. Bursting Punch
    (Ding bu, Chou che bu, Kai bu)   (With Fixed, Shrinking, Walking)
1. 横拳 2. Heng Quan 2. Horizontal Punch
2. 钻拳 3. Zuan Quan   3. Penetrating Punch
3. 炮拳 4. Pao Quan 4. Cannon Punch
4. 劈拳 5. Pi Quan   5. Splitting Punch